Home > Obecní úřad > Ceníky, poplatky > Místní poplatky

Místní poplatky

Poplatek za odpady

 • Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011.
 • Sazba poplatku za poplatníka a kalendářní rok je 150,- Kč.
 • Splatný je k 28. únoru.
 • Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
 • Od poplatku se osvobozují osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných, osoby po dobu výkonu jejich trestu, osoby dlouhodobě pobývající mimo republiku, osoby přihlášené na ohlašovně obecního úřadu s adresou České Libchvay160, děti narozené v roc, kdy je poplatek splatný a osoby, kteří v kalendářním roce dovrší 81 a více let věku.


Poplatek za psa

 • Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011.
 • Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovšil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
 • Sazba poplatku je stanovena ve výši 100,-Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
 • Splatnost je k 31. březnu.
 • Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.


Poplatek za vypouštění odpadních vod

 • Poplatek platí majitelé nemovitostí napojení na obecní kanalizaci a mají s Obcí České Libchavy uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod.
 • Cena je stanovena ve výši 31,60 Kč/m³ bez DPH, tj. 36,34 Kč/m³ včetně DPH.
 • Výše poplatku je počítána dle množství odebrané vody účtované fi. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.
 • Splatnost poplatku je konec následujícího čtvrtletí, za které je vodné účtováno.
 • Platby jsou vybírány na obecním úřadě, trvalým příkazem (číslo účtu: 104722622/0300, VS 2321xx - pozn. xx= číslo popisné) nebo prostřednictvím SIPO platby bez upomínek a zasílání faktur. Každý majitel nemovitosti napojené na obecní kanalizaci si úhradu hlídá sám.


Poplatek z hrobového místa

 • Poplatek je vybírán na základě uzavřené "Smlouvy o nájmu hrobového místa".
 • Smlouva je uzavírána na 10 let, tzn. poplatek je vybírán na dobu 10-ti let.
 • Nájemné za místo na pohřebišti  7,- Kč/1m2/rok.
 • Služby spojené s nájmem 30,- Kč/1m2/rok.

 

Joomla Templates by Joomla Hosting