Home > Obecní úřad > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název:

Obec České Libchavy

2. Důvod a způsob založení:

Obec České Libchavy byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce.
Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

Organizační složka obce:

Základní škola a Mateřská škola České Libchavy

4. Kontaktní spojení:

 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

  Obec České Libchavy
  České Libchavy 160
  561 14 České Libchavy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec České Libchavy

  České Libchavy 160
  56114 České Libchavy

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 15:00 - 17:00
  Středa: 15:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 465 582 115
  mobilní: 724 186 203, 724 186 202

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  oficiální: http://www.ceskelibchavy.cz

   

 • 4.6 Další elektronické adresy

  oficiální: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Bankovní spojení:

Číslo účtu: 0000001320825399, kód banky: 0800 rozpočtové hospodářství
Číslo účtu: 104722622, kód banky: 0300 hospodářská činnost

6. IČ:

00278670

7. DIČ:

CZ00278670

8. Rozpočet obce:

Rozpočty obce

9. Žádosti o informace:

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obecní úřad České Libchavy, č.p.160, 561 14 České Libchavy
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích
Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
Joomla Templates by Joomla Hosting