Home > Zastupitelstvo > Jednací řád

Jednací řád Zastupitelstva obce České Libchavy

V souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce České Libchavy vydává Jednací řád zastupitelstva obce České Libchavy.

I.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje zásady a způsob přípravy, svolání a průběh jednání, usnášení, vyhotovení zápisu zastupitelstva obce, kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

II.

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva právoplatně zvolených ve volbách zastupitelstev obcí v počtu 9 členů.

III.

Pravomoci zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č.128/200 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Výbory zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor, jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo může zřídit i další výbory. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva.
 2. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce a zastupitelstvu se odpovídají ze své činnosti.
 3. Počet členů výborů musí být lichý a jejich nejmenší počet je tři. Povinnosti finančního a kontrolního výboru upravuje ustanovení § 119 zákona č. 128/2000 Sb.

V.

Svolání zasedání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce.
 2. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce České Libchavy.
 3. Zasedání zastupitelstva zpravidla svolává a řídí starosta. Pokud to není možné, je pověřen místostarosta (dále jen „předsedající).
 4. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.
 5. Nesvolá-li starosta obce zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 4, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.
 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva je zveřejněna nejméně 7 dnů před konáním zastupitelstva, a to vyvěšením na úřední desky obce (v tištěné a elektronické podobě). Pozvánka obsahuje místo, dobu a navržený program.
 7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce je členům zastupitelstva obce zaslána nejméně 7 dní před jeho konáním.

VI.

Příprava zasedání zastupitelstva obce

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce zabezpečuje starosta spolu s místostarostou a obecním úřadem.
 2. Předsedající stanoví:
 1. a) místo a dobu konání
 2. b) navržení programu připravovaného zasedání zastupitelstva
 3. c)odpovědnost za zpracování předložených pokladůnávrhy materiálů
 1. Materiály k navrženému programu jsou zpravidla zaslány zastupitelům nejméně 3 dny před konáním zastupitelstva. Materiály k navrženému programu je možné vyzvednou na obecním úřadě.
 2. Předkládané materiály musí být zpracovány v souladu s právními předpisy tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření a odpovídající rozhodnutí.
 3. Předsedající může podle povahy věci zřídit pro vypracování podkladů potřebných ke zpracování návrhů materiálů pracovní skupiny.
 4. Návrhy na body programu podává předsedající, členové zastupitelstva nebo výbory. Ty se předkládají písemně nejdéle dva dny před vyhlášením termínu zasedání zastupitelstva obce.

VII.

Účast členů zastupitelstva obce a dalších osob na zasedání zastupitelstva obce

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se každého zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, jsou-li jejich členy.
 2. V případě neúčasti jsou povinni omluvit se předsedajícímu s uvedením důvodů. Také pozdní příchod nebo odchod omlouvá předsedající.
 3. Právo na účast na zasedání zastupitelstva obce mají též občané obce (dále jen „občané“), kteří:
 1. a)dosáhli 18 let věku
 2. b)fyzické osoby, které dosáhli věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost,
  1. c)fyzické osoby, které dosáhli věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsouobci přihlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
 1. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva obce a hosté do prezenční listiny.

VIII.

Program zasedání zastupitelstva obce

 1. Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno pouze o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejich zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas.
 2. Předsedající sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
 1. Minimálně jednou za 3 měsíce musí být na zasedání zastupitelstva zařazeny následující body:
 1. a)zpráva finančního a kontrolního výboru
 2. b)kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
  1. c)kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu, které nebyly součástí usnesení zastupitelstva obce

IX.

Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
 2. Zasedání zastupitelstva obce řídí předsedající, viz čl. IV. odst. 3. V odůvodněných případech je hlasováním zvolený některý z přítomných zastupitelů.
 3. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje jednání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (tj. 5), ukončí předsedající zasedání a neprojednané body přenese na program příštího zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání.
 4. V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Konstatuje účast nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a určí dva členy zastupitelstva obce jako ověřovatele zápisu a zapisovatele z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
 5. Zápis proti němuž nebyly podány námitky se považuje za schválený. Pokud byly podány námitky, rozhoduje o nich zastupitelstvo obce.
 6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 7. K jednotlivým bodům rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva nebo občané (upraveno v odst. 8) zvednutí ruky, a to pouze v rámci průběhu rozpravy k danému bodu.
 8. Občané mají právo:
 1. a)na zasedání zastupitelstva obce vyjadřovat své stanoviskoprojednávaným bodům v souladu s tímto jednacím řádem,
 2. b)vyjadřovat senávrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva,
 3. c)požadovat projednání zastupitelstvem obce určité záležitostisamostatné působnosti obce,
 4. d)podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Podání se vyřizují bezodkladně nejdéle do 60 dnů.
 5. a)nikdo nemůže mluvittéže věci více než dvakrát
 6. b)doba diskusního vystoupení se může omezit do 5 minut
 7. c)doba diskusního vystoupení občanů se může omezit do 3 minut
 1. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.
 2. Zastupitelstvo se může podle průběhu jednání usnést na omezujících opatřeních:
 1. Nemluví-li účastník rozpravy k projednávanému bodu programu, jeho příspěvek je příliš zdlouhavý, opakující se nebo vulgární, může mu předsedající odejmout slovo. O námitce o odejmutí slova rozhoduje zastupitelstvo bezodkladně hlasováním.
 2. Návrh na ukončení rozpravy může podat k danému bodu kterýkoli člen zastupitelstva. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 3. Na návrh nejméně jedné třetiny všech členů zastupitelstva předsedající přeruší jednání na nezbytnou dobu, maximálně však na 30 minut. Takto nelze bez souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva jednání zastupitelstva přerušit opakovaně.

X.

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh na usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva, případně občanů.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly usnesení musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění úkolů.

XI.

Hlasování

 1. 1.Zastupitelstvo obce je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. 2.Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. 3.Byli-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a potéostatních částech návrhu.
 4. 4.případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejdříve o variantě předložené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu se nejdříve o tomto protinávrhu hlasuje. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. 5.Nezíská-li žádný předložený návrh při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvonávrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, přednese předsedající tento návrh a dá o něm hlasovat.
 6. 6.Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnoujeho variant, musí být vypracován nový návrh.
 7. 7.Pokudtomu není zvláštní důvod, hlasuje se o jednotlivých bodech veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu nebo kdo se hlasování zdržel.
 8. 8.Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
 9. 9.Ve výjimečných případech lze hlasovat tajně. Návrh na tajné hlasování podává předsedajícío tomto návrhu se hlasuje. Sčítání hlasů provádí zpravidla předsedající, pokud zastupitelstvo neurčí jinak.
 10. 10.Na návrh kteréhokoli člena zastupitelstva bude výsledek hlasování jmenovitě zaznamenán.
 11. 11.Stejný materiál, který zastupitelstvo neodsouhlasilo, může být znovu předložen na jeho zasedání až po uplynutí lhůty 3 měsíců, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.

 XII.

Zápis ze zasedání zastupitelstva a usnesení

 1. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá zvolený zapisovatel. Evidenci zápisů a usnesení vede obecní úřad. Zápis pořizuje osoba, kterou na počátku zasedání zastupitelstva určí předsedající. Zápis podepisuje předsedající, ověřovatelé a zapisovatel.
 2. Schválený zápis je veřejnou listinou dosvědčující průběh jednání a obsah přijatých usnesení. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.
 3. V zápise se vždy uvede:
 1. a)den a místo konání
 2. b)jména určených ověřovatelů a jméno zapisovatele
 3. c)schválený program jednání
 4. d)průběh rozpravy se jmény řečníků
 5. e)průběh diskuse
 6. f)dotazy, připomínky a podněty
 7. g)schválené znění usnesení
 8. h)výsledek hlasování
 9. i)další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu
 10. j)datum vyhotovení zápisu.
 11. 6.Zveřejnění výpisu usnesení zastupitelstva se vyvěšuje společněinformací, že do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce lze nahlédnout na obecním úřadě, na úředních deskách (v tištěné a elektronické podobě) po dobu 15 dnů. Tento výpis je anonymizován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 12. 7.Zápisy, usnesení a jejich přílohy i další materiály ze zasedání se archivují na obecním úřadě.žádost občana obce (odst. VI., čl.3) musí být umožněno do nich nahlížet. Archivaci provádí zapisovatel.
 13. 8.O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
 1. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva.
 2. Zapisovatel vyhotovuje samostatně výpis z usnesení zastupitelstva v pořadí, v jakém je zastupitelstvo obce přijalo. Výpis z usnesení zastupitelstva podepisuje předsedající, ověřovatelé a zapisovatel.

XIII.

Ukončení zasedání zastupitelstva

 1. Předsedající prohlásí zasedání za skončené, pokud byl vyčerpán pořad jednání nebo klesl počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů, např. hrubé porušení kázně v zasedací místnosti.
 2. Neprojednané body jsou odloženy na příští zasedání zastupitelstva.

XIV.

Pracovní komise

 1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise, jejichž členy mohou být členové zastupitelstva obce, a v případě potřeby i další odborníci a experti.
 2. Funkce těchto komisí končí splněním úkolů a předložením závěrečné zprávy na zasedání zastupitelstva.

XV.

Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Plnění přijatých usnesení zastupitelstvem obce zabezpečují starosta, místostarosta a obecní úřad.
 2. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí kontrolní výbor a o výsledcích kontroly informuje zastupitelstvo obce formou zápisu průběžně na zasedání zastupitelstva obce.

 XVI.

Dotazy členů zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet písemné dotazy, připomínky a podněty vůči starostovi, předsedům výborů a komisí, statutárním orgánům příspěvkových organizací, jichž je obec zakladatelem a vedoucím organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.
 2. Členové zastupitelstva obce mají právo od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od vedoucích zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, písemně požadovat informace, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Schválením tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád schválený dne 27.11.2002 Usnesením č. 6/02.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2011.
 3. Projednáno a schváleno Zastupitelstem obce České Libchavy dne 6.4.2011 Usnesením č. 85/07/2011.

Joomla Templates by Joomla Hosting